INSCRIPCIÓ CAMPUS ESPORT I LLEURE 2024
ESCOLA MONTAGUT

Data de naixament:
Pujar imatge de la targeta sanitària.

En cas d'urgència avisar a (nom, cognom i telèfon)

AUTORITZACIONS PARTICIPANTS MENORS D'EDAT
DADES DEL/LA PARTICIPANT I DELS PARES, MARES O TUTORS
A) DRET DE PARTICIPACIÓ
1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats d’estiu de CAMPUS 2024. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.


A) DRET D'IMATGE
La Fundació escola Montagut disposa d’espais de comunicació i difusió, inclòs el seu web particular, on informa i fa difusió de les activitats que ofereix. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que participen en les activitats esmentades. La distribució de les imatges només s’efectuarà amb caràcter gratuït amb l’objectiu de difondre les activitats que desenvolupa l’empresa Fundació escola Montagut, és a dir, per a ús publicitari i informatiu.
Per a l’edició de materials en espais de difusió del CAMPUS (web, premsa escrita, presentacions digitals, publicitat, material promocional, xarxes socials) cal la corresponent autorització de cessió del dret d’ús d’imatge i del dret de comunicació pública expressat per escrit pels afectats o, en cas de minoria d’edat i/o incapacitats, pels qui n’exerceixen la pàtria potestat i/o tutel·la/curatel·la, sense que la llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels participants. Aquesta autorització tindrà validesa indefinida.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de CAMPUS demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a l’ús d’imatges on apareguin clarament identificats els menors.

1.- Autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui il·lustrar materials comunicatius de caràcter gràfic i audiovisual amb fotografies i vídeos d'activitats del CAMPUS publicades per a ús informatiu i publicitari en:

Pàgina web i xarxes socials del CAMPUSREQUISITS PER PARTICIPAR AL CAMPUS
Els/les participants del CAMPUS han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com poden ser:
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós*.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Calendari vacunal actualitzat** (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.
* Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
** En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.
El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2021, que l’infant / adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.

MATI
9h - 13h
MATÍ I TARDA
9h 13h i de 15h 17h
SetmanesPreu CAMPUSPreu amb descompte *Preu CAMPUSPreu amb descompte *
1 setmana78 €74 €118 €111 €
2 setmana150 €142 €226 €214 €
3 setmana217 €207 €328 €312 €
4 setmana284 €269 €427 €407 €
5 setmana352 €334 €529 €502 €
6 setmana419 €398 €624 €593 €
* Preus amb descompte:
-Famílies que hagin fet aportacions a la Fundació Montagut
-A partir de la inscripció d’un /a segon /a fill /a
-Participants del CAMPUS 2023
SELECCIONA AMB UNA CREU, LA FRANJA HORÀRIA A LA QUE ET VOLS INSCRIURE
25 al 28
JUNY
1 al 5
JULIOL
8 al 12
JULIOL
15 al 19
JULIOL
22 al 26
JULIOL
29 de JULIOL al 2
AGOST
ACOLLIDA MATÍ
7:45h - 8:45h
13€ / Setm.
MATÍ
9:00h - 13:00h
MATÍ I TARDA
9:00h - 13:00h
15:00h a 17:00h
DINAR
13:00h - 15:00h
53€ / Setm.
TARDA
15:00h - 17:00h
39€ / setmana

Podeu consutar si hi ha places lliures a info@esportilleure.cat