INSCRIPCIÓ CAMPUS ESPORT I LLEURE 2022
ESCOLA MONTAGUT

Data de naixament:
Pujar imatge de la targeta sanitària.

En cas d'urgència avisar a (nom, cognom i telèfon)

AUTORITZACIONS PARTICIPANTS MENORS D'EDAT
DADES DEL/LA PARTICIPANT I DELS PARES, MARES O TUTORS
A) DRET DE PARTICIPACIÓ
1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats d’estiu de CAMPUS 2022. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.


A) DRET D'IMATGE
La Fundació escola Montagut disposa d’espais de comunicació i difusió, inclòs el seu web particular, on informa i fa difusió de les activitats que ofereix. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que participen en les activitats esmentades. La distribució de les imatges només s’efectuarà amb caràcter gratuït amb l’objectiu de difondre les activitats que desenvolupa l’empresa Fundació escola Montagut, és a dir, per a ús publicitari i informatiu.
Per a l’edició de materials en espais de difusió del CAMPUS (web, premsa escrita, presentacions digitals, publicitat, material promocional, xarxes socials) cal la corresponent autorització de cessió del dret d’ús d’imatge i del dret de comunicació pública expressat per escrit pels afectats o, en cas de minoria d’edat i/o incapacitats, pels qui n’exerceixen la pàtria potestat i/o tutel·la/curatel·la, sense que la llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels participants. Aquesta autorització tindrà validesa indefinida.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de CAMPUS demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a l’ús d’imatges on apareguin clarament identificats els menors.

1.- Autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui il·lustrar materials comunicatius de caràcter gràfic i audiovisual amb fotografies i vídeos d'activitats del CAMPUS publicades per a ús informatiu i publicitari en:

Pàgina web i xarxes socials del CAMPUS


MATI
9h - 13h
MATÍ I TARDA
9h 13h i de 15h 17h
SetmanesPreu CAMPUSPreu amb descompte *Preu CAMPUSPreu amb descompte *
1 setmana70 €66 €108 €104 €
2 setmana138 €130 €212 €204 €
3 setmana204 €192 €312 €300 €
4 setmana268 €252 €408 €392 €
5 setmana330 €310 €500 €480 €
* Preus amb descompte:
-Famílies que hagin fet aportacions a la Fundació Montagut
-A partir de la inscripció d’un /a segon /a fill /a
-Participants del CAMPUS 2021
SELECCIONA AMB UNA CREU, LA FRANJA HORÀRIA A LA QUE ET VOLS INSCRIURE
27 al 1
JULIOL
4 al 8
JULIOL
11 al 15
JULIOL
18 al 22
JULIOL
25 al 29
JULIOL
ACOLLIDA MATÍ
7:45h - 8:45h
12€ / Setm.
MATÍ
9:00h - 13:00h
MATÍ I TARDA
9:00h - 13:00h
15:00h a 17:00h
DINAR + ACADEMY TIME
13:00h - 15:00h
50€ / Setm.
TARDA
15:00h - 17:00h
38€ / setmana

Podeu consutar si hi ha places lliures a info@esportilleure.cat