INSCRIPCIÓ CAMPUSTUREO 2019
ESCOLA MONTAGUT

Data de naixament:

En cas d'urgència avisar a (nom, cognom i telèfon)

AUTORITZACIONS PARTICIPANTS MENORS D'EDAT
DADES DEL/LA PARTICIPANT I DELS PARES, MARES O TUTORS
A) DRET DE PARTICIPACIÓ
1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats d’estiu de CAMPUS 2019. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.


A) DRET D'IMATGE
La Institució Cultural Montagut disposa d’espais de comunicació i difusió, inclòs el seu web particular, on informa i fa difusió de les activitats que ofereix. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que participen en les activitats esmentades. La distribució de les imatges només s’efectuarà amb caràcter gratuït amb l’objectiu de difondre les activitats que desenvolupa l’empresa Institució Cultural Montagut, és a dir, per a ús publicitari i informatiu.

Per a l’edició de materials en espais de difusió del CAMPUS (web, premsa escrita, presentacions digitals, publicitat, material promocional, xarxes socials) cal la corresponent autorització de cessió del dret d’ús d’imatge i del dret de comunicació pública expressat per escrit pels afectats o, en cas de minoria d’edat i/o incapacitats, pels qui n’exerceixen la pàtria potestat i/o tutel·la/curatel·la, sense que la llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels participants. Aquesta autorització tindrà validesa indefinida.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de CAMPUS demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a l’ús d’imatges on apareguin clarament identificats els menors.

1.- Autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui il·lustrar materials comunicatius de caràcter gràfic i audiovisual amb fotografies i vídeos d'activitats del CAMPUS publicades per a ús informatiu i publicitari en:

Pàgina web i xarxes socials del CAMPUS


Diari el 3 de vuit (Edició escrita)


MATIMATI i TARDA
SetmanesPreus CAMPUSPreus amb descompte *Preus CAMPUSPreus amb descompte *
1 Setmana68 €65 €107 €104 €
2 Setmanes131 €125 €199 €193 €
3 Setmanes194 €185 €291 €282 €
4 Setmanes257 €245 €383 €371 €
5 Setmanes320 €305 €475 €460 €
* Preus amb descompte: - Socis Asociació Cultural Montagut - Segons germans - Participant última edició del CAMPUS
SELECCIONA AMB UNA CREU, LA FRANJA HORÀRIA A LA QUE ET VOLS INSCRIURE
25 al 28
JUNY
1 al 5
JULIOL
8 al 12
JULIOL
15 al 19
JULIOL
22 al 26
JULIOL
ACOLLIDA MATÍ
7:45h - 8:45h
12€ / Setm.
MATÍ
9:00h - 13:00h
MATÍ I TARDA
9:00h - 13:00h
15:00h a 17:00h
DINAR +
ACADEMY TIME
13:00h - 15:00h
49€ / Setm.
TARDA
15:00h - 17:00h
39€ / setmana
ACOLLIDA TARDA
17:00h - 18:00h
12€ / setmana

Podeu consutar si hi ha places lliures a info@esportilleure.cat o al 660033722.