Política de privacidad

CLÀUSULA CONSENTIMENT CAMPUS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDiGDD), la INSTITUCIÓN CULTURAL MONTAGUT S.A. facilita la següent informació sobre Protecció de Dades:

Responsable: INSTITUCIÓN CULTURAL MONTAGUT S.A. | A08201972 | Domicili: C/ Amàlia Soler, 169 – 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Finalitat:

  • Tramitar les inscripcions al casal d’estiu a través del lloc web i ,

  • Gestionar la participació de l’alumne/a en les activitats lúdiques, de lleure i d’anglès que s’organitzin durant el casal d’estiu així com,

  • Gestionar l’autorització del dret d’imatge per casal d’estiu, amb la finalitat informativa i de difusió de les activitats lúdiques, de lleure i d’anglès. Aquestes dades seran conservades fins que s’exerceixi el dret d’oposició al tractament o es revoqui el consentiment.

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que l’usuari atorga mitjançant la “casella d’acceptació” corresponent.

Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades a països fora de la UE.

Drets: L’informem que vostè com usuari, té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el domicili C/ Amàlia Soler, 169 – 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), o a través del següent correu electrònic: montagut@escolamontagut.cat.

A més, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment en el tractament de dades.

Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari la correcte prestació del servei.

La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per tal que l’alumne pugui participar en el casal d’estiu organitzat per centre.

Per últim, l’escola l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

*** (CASELLES D’ACCEPTACIÓ QUE S’HAN D’INCLOURE EN EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ WEB):

Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la meva acceptació manifesto la meva conformitat amb el seu contingut i consento expressament el tractament de les meves dades personals i les del meu fill/a en els termes anteriorment mencionats.

Autorització relativa l’ús d’imatges dels menors inscrits al CASAL D’ESTIU

Per altre banda, atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Tenint en compte el que s’estableix amb anterioritat sobre protecció de dades la direcció d’aquesta entitat demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos on aparegui el/la menor i hi sigui clarament identificable. En aquest sentit, el pare/ mare i/o tutor de l’alumne:

Autoritza a la INSTITUCIÓN CULTURAL MONTAGUT S.A. a publicar imatges de les activitats lúdiques, de lleure i d’anglès que s’organitzen durant el desenvolupament del casal d’estiu, en què pot aparèixer el vostre fill/a en espais de comunicació propis (blogs, web), xarxes socials i revistes, tríptics o fulls informatius editats per nosaltres, per tal de tenir-vos informats il·lustrant aquests esdeveniments.

No Autoritza a la INSTITUCIÓN CULTURAL MONTAGUT S.A. a publicar imatges de les activitats lúdiques, de lleure i d’anglès que s’organitzen durant el desenvolupament del casal d’estiu, en què pot aparèixer el vostre fill/a en espais de comunicació propis (blogs, web), xarxes socials i revistes, tríptics o fulls informatius editats per nosaltres, per tal de tenir-vos informats il·lustrant aquests esdeveniments.